Regulamin korzystania z przestrzeni Domu Sąsiedzkiego Szmulowizna

Regulamin korzystania z przestrzeni

Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna”

ul. Łochowska 31 lok. 26/27/28; 03-757 Warszawa


I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem naboru działań/projektów jest Fundacja Hereditas (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą: 00-545 Warszawa; ul. Marszałkowska 58 lok. 24, prowadząca Miejsce Aktywności Lokalnej pn. „Dom Sąsiedzki Szmulowizna”, zlokalizowane na warszawskiej Pradze Północ przy ul. łochowskiej 31 lok. 26/27/28, w ramach zadania publicznego pt.: „Dom Sąsiedzki Szmulowizna”, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy.
 2. „Regulamin korzystania z przestrzeni Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna”, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady postępowania Organizatora przy udostępnianiu przestrzeni  lokalu przy ul. Łochowskiej 31 lok. 26/27/28 w Warszawie, zwanego dalej Domem Sąsiedzkim.
 1. Główne założenia
 1. Celem Regulaminu jest wybranie działań i projektów, które zostaną zrealizowane w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego. Działaniem określa się jednorazowe wydarzenie, projektem jest cykl wydarzeń.
 2. Przestrzeń Domu Sąsiedzkiego udostępniana jest nieodpłatnie, realizacja działań/projektów nie będzie dodatkowo dofinansowana[1] przez Organizatora.
 3. Finansowanie działania/projektu ze środków m.st. Warszawy oraz innych środków finansowych nie dyskwalifikuje projektu do realizacji w Domu Sąsiedzkim.
 4. Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt nie będą pobierane żadne opłaty.

III. Zakres podmiotowy naboru

Nabór adresowany jest w pierwszej kolejności do mieszkańców, organizacji, grup nieformalnych i instytucji oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółek prawa handlowego i osób fizycznych (zwanych dalej „Użytkującym”) zamieszkałych, mających swoją siedzibę i/lub działających na terenie warszawskiego obszaru MSI Szmulowizna i Pragi-Północ. W dalszej kolejności rozpatrywane będą działania/projekty kierowane do powyższych grup spoza wskazanego wyżej obszaru.

IV. Warunki użytkowania przestrzeni i sprzętu

 1. Zgłoszone działania/projekty mogą być realizowane w okresie wskazanym przez administratorów Domu Sąsiedzkiego.
 2. W ramach użyczania przestrzeni Domu Sąsiedzkiego, administratorzy zobowiązują się, w ustalonym terminie udostępnić na rzecz Użytkującego będący na wyposażeniu sprzęt, niezbędny do realizacji działań/projektów.
 3. Użytkujący przestrzeń Domu Sąsiedzkiego zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o przygotowanie zaplecza technicznego, w tym miejsca oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji działań/projektów.
 4. Użytkujący przestrzeń Domu Sąsiedzkiego, po zakończeniu realizacji działania/projektu zobowiązuje się do uporządkowania przestrzeni oraz pozostawienia wypożyczanego sprzętu             w stanie niezniszczonym, wynikającym z normalnego zużycia.
 5. Użytkujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w ogólnym Regulaminie Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna”.
 6. Przestrzeń dostępna jest w godzinach pracy Domu Sąsiedzkiego (począwszy od dn. 01.02.2017 r do kolejnej aktualizacji: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00, w piątki od 12:00 do 20:00, w soboty i niedziele od 12:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

V. Zakres merytoryczny działań/projektów

 1. Działania/projekty realizowane w Domu Sąsiedzkim powinny współgrać z następującymi obszarami:
 1. aktywizowanie, animowanie działań oraz wspieranie integracji na poziomie społeczności lokalnej
 2. pobudzanie mieszkańców Warszawy (w szczególności podobszaru Szmulowizny) do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia
 3. wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi (ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej)
 4. poszukiwanie i rozwijanie  innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej.

VI. Sposób zgłaszania projektów

 1. Zgłoszenia działań/projektów winny być dokonywane na załączonym do niniejszego Regulaminu Wniosku o Udostępnienie Przestrzeni Domu Sąsiedzkiego – załącznik nr 1, poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres mailowy Domu Sąsiedzkiego: szmulowizna@fundacja-hereditas.pl lub złożenie go osobiście w siedzibie Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna” przy ul. Łochowskiej 31 lok. 26/27/28 w Warszawie.
 2. Zgłoszeń planowanych działań/projektów należy dokonywać na minimum 5 dni roboczych przed planowaną datą ich realizacji w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego.
 3. Przed rozpoczęciem działań Użytkujący zobowiązany jest do podpisania Wniosku o Udostępnieniu Przestrzeni Domu Sąsiedzkiego pod dane działanie/projekt.
 4. Przesłanie lub dostarczenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyznaniem zgody na użyczenie przestrzeni Domu Sąsiedzkiego do realizacji zgłoszonego działania. Wymagane jest mailowe lub telefoniczne potwierdzenie zgody na realizację działań/projektów                         w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego, które będzie wysyłane  na podany przez Użytkującego adres/numer telefonu.
 5. W przypadku zgłaszania projektów długofalowych (więcej niż jedno działanie), konieczne będzie podpisanie porozumienia o współpracy.

VII. Sposób i kryteria oceny zgłoszeń

 1. Wyboru zgłoszonych do realizacji w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego działań/projektów dokonują administratorzy Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna”.
 2. Wybór działań/projektów do realizacji dokonywany jest na podstawie następujących kryteriów:
 1. zgłoszone działanie/projekt zaplanowane jest w terminie, który nie koliduje z innymi działaniami Domu Sąsiedzkiego
 2. zgłoszone działanie/projekt organizowane lub kierowane jest do społeczności lokalnej
 3. zgłoszone działanie/projekt jest ogólnodostępne, otwarte i zgodne z horyzontalnymi zasadami polityki przeciwko wykluczeniu
 4. zgłoszone działanie/projekt jest nastawione na realizację celów, określonych                        w Regulaminie Domu Sąsiedzkiego
 5. zgłoszone działanie/projekt jest bezpłatne dla uczestników i ma charakter niekomercyjny
 6. wcześniejsza współpraca z Wnioskodawcą przebiegła bez uwag
 1. Od decyzji administratorów Domu Sąsiedzkiego nie przysługuje odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z uczestnikami naboru w celu uzyskania wyjaśnień, bądź szczegółowych informacji na temat zaproponowanych projektów.

VIII. Inne warunki

 1. W ramach rozliczenia Użytkujący, po zakończeniu realizacji działania/projektu zobowiązany jest przekazać Organizatorowi podstawowe informacje na temat wydarzenia (zdjęcia, krótki opis działania, liczba uczestników, itp.).
 2. W odniesieniu do paragrafu 7 ust. 2 i 3 umowy o dofinansowanie, Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikowania materiałów wykorzystywanych do działań przeprowadzanych w Domu Sąsiedzkim (zastosowanie logotypu).
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Pytania, wątpliwości i spostrzeżenia dotyczące niniejszego Regulaminu należy kierować na adres szmulowizna@fundacja-hereditas.pl
 5. W przypadku  łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Domu Sąsiedzkiego.
 

[1] Wyjątkiem jest możliwość przyznania przez Organizatora środków pozyskanych z grantów.